Warunki uczestnictwa

Ta promocja „Kampania zwrotu kosztów zakupu projektora BenQ na rok 2019“ („promocja“) będzie realizowana przez BenQ Europe B.V., Meerenakkerweg 1-17, 5652 AR Eindhoven, Holandia („BenQ“). Uczestnicząc w promocji, klienci wyrażają akceptację następujących warunków („warunki”).

 1. Warunki prawne

  Ta informacja dotycząca zwrotu kosztów i uczestnictwa, w połączeniu z Powiadomieniem o warunkach użytkowania BenQ oraz Polityką prywatności BenQ stanowi podstawę niniejszych warunków (https://www.benq.eu/pl-pl/policy/privacy-policy.html).

 2. Okres i warunki promocji

  Okres zakupu trwa od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (data faktury lub paragonu). Chęć otrzymania zwrotu można zgłosić w czasie 14 dni od daty na fakturze, od 15 listopada 2019 r. do 15 stycznia 2020 r. (okres realizacji).

  Wszystkie produkty objęte promocją (załącznik „produkty objęte promocją) muszą zostać zakupione w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2019 r. od sprzedawcy uczestniczącego w promocji (załącznik „sprzedawcy uczestniczący w promocji”) przez Internet lub w punkcie sprzedaży na obszarze promocji (załącznik „obszar promocji”) z wyłączeniem 1 listopada, kiedy to punkty sprzedaży będą zamknięte (święto państwowe).

 3. Prawo do uczestnictwa

  Pracownicy BenQ, pracownicy stowarzyszonych i/lub partnerskich albo współpracujących firm i agencji, sprzedawcy, dystrybutorzy i ich pracownicy są wykluczeni z udziału w promocji. Sprzedawcy i dystrybutorzy nie mają prawa do realizacji zwrotu kosztów w imieniu swoich klientów.

  Uczestnicy muszą być rezydentami kraju znajdującego się na obszarze promocji.

  Rezydentami w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, są osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne mające siedzibę w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów.

  Uczestnictwo jest bezpłatne i jest powiązane z zakupem towarów lub usług.

 4. Zasady uczestnictwa

  Uczestnik otrzyma przelew kwoty w polskich złotych,, w wysokości zależnej od zakupionego produktu (załącznik „zwroty”).

  Uczestnik musi zakupić objęty promocją produkt w okresie obowiązywania promocji na obszarze promocji, aby zgłosić chęć skorzystania ze zwrotu kosztów. Uczestnik musi zgłosić chęć otrzymania zwrotu kosztów do dnia 31 stycznia 2020 r. poprzez internetowy formularz BenQ dostępny pod adresem:

  https://benq-promotion.com/pl/pl/

  W formularzu uczestnictwa uczestnik musi podać swoje dane osobowe (nazwisko, adres), informacje o zakupionym produkcie i przesłać ważną fakturę lub paragon.

  Uczestnik musi przesłać ważną fakturę lub paragon. Dane osobowe na fakturze (nazwisko, adres) muszą być zgodne z informacjami wymaganymi do skorzystania ze zwrotu. Raz zgłoszony paragon nie może być użyty ponownie.

  Produkty objęte wynajmem lub leasingiem są wyłączone z promocji. Dowód dostawy lub zrzut ekranowy zamówienia nie są ważnymi fakturami.

  Promocja nie łączy się z innymi promocjami BenQ.

 5. Produkty objęte promocją

  Wymagany jest zakup nowego i oryginalnego produktu BenQ znajdującego się na liście o nazwie „produkty objęte promocją”.

  Każdy uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednorazowego zwrotu za każdy z produktów objętych promocją.

  Jeśli uczestnik zwróci swój produkt objęty promocją, zgłoszenie chęci otrzymania zwrotu zostanie anulowane.

 6. Realizacja zwrotu

  Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia chęci otrzymania zwrotu. BenQ sprawdzi uprawnienia do otrzymania zwrotu i prześle uczestnikowi drugą wiadomość e-mail z informacją, czy zgłoszenie zostało przyjęte.

  Po zatwierdzeniu uczestnik otrzyma kod realizacji zwrotu. Zwykle firma BenQ realizuje zwrot w czasie 14 dni od zatwierdzenia.

  Jeśli uczestnik nie otrzyma wiadomości e-mail z potwierdzeniem lub przelewu środków w tym czasie, może skontaktować się z działem wsparcia, korzystając z adresu info@benq-promotion.com.

 7. Losowanie

  Każdy uczestnik promocji automatycznie uczestniczy w losowaniu nagrody. Losowanie odbędzie się 3 lutego 2020r. w siedzibie BenQ w Holandii. Zwycięzca otrzyma wycieczkę do Hollywood dla 2 dorosłych osób (18+), która odbędzie się w kwietniu lub maju 2020 r.

  Długość wycieczki to 4 noce i 5 dni. BenQ zapewni bilet lotniczy, pobyt w hotelu ze śniadaniem w Hollywood, a jeden dzień wycieczki będzie wypełniony atrakcjami związanymi z filmami.

  Wartość i parametry nagrody mogą być różne. BenQ zastrzega sobie prawo do zastąpienia wszelkich nagród innymi nagrodami o zbliżonej wartości bez uprzedniego powiadomienia. Nagrody nie podlegają zwrotowi, wymianie na inne nagrody, wymianie na gotówkę i nie można ich przekazać innej osobie. BenQ nie zapewnia żadnych gwarancji ani zobowiązań w odniesieniu do jakichkolwiek dorozumianych warunków w odniesieniu do nagród, wliczając, w szczególności, jakość, przydatność do sprzedaży lub do określonych celów.

  Zwycięzca zostanie powiadomiony przez e-mail dnia 15 lutego 2020 r. i musi podać adres pocztowy w celu odbioru nagrody. Jeśli zwycięzca nie udzieli odpowiedzi BenQ w czasie 14 dni od powiadomienia przez BenQ, traci prawo do nagrody i BenQ ma prawo do wybrania innego zwycięzcy zgodnie z procedurą opisaną powyżej (a ten zwycięzca będzie musiał odpowiedzieć na powiadomienie o swojej wygranej w czasie 14 dni lub również straci prawo do nagrody).  Jeśli zwycięzca odmówi przyjęcia nagrody lub zgłoszenie uczestnictwa będzie nieważne lub niezgodne z niniejszymi warunkami, zwycięzca straci prawo do nagrody i BenQ będzie mieć prawo do wybrania innego zwycięzcy.

  BenQ zastrzega sobie prawo do publikacji i wyświetlania nazwisk, adresów, zdjęć, nagrań audio i wideo zwycięzców, w dowolnych środkach masowego przekazu lub materiałach marketingowych w celach reklamowych i bez wynagrodzenia lub rekompensaty.

 8. Ochrona danych

  Dane osobowe, jak nazwiska, adresy itp. będą przechowywane przez BenQ tylko na czas promocji i w sposób proporcjonalny i zgodny z Polityką prywatności BenQ (https://www.benq.eu/pl-pl/policy/privacy-policy.html)

  Dane te będą przechowywane bezpiecznie jako dane poufne i nie będą ujawniane innym podmiotom. Po promocji wszystkie dane zostaną usunięte.

  Dostawca usług, ninepoint consulting GmbH, Schanzenstr. 24, 51063 Köln, Niemcy, otrzyma dane klientów od BenQ jako administrator danych dla potrzeb zatwierdzania zgłoszeń promocyjnych i realizacji płatności na rzecz klientów końcowych. Administratorem danych jest BenQ.

 9. Akceptacja

  Przesyłając formularz udziału, uczestnik potwierdza, że zapoznał się z warunkami i je akceptuje. BenQ ma prawo do zmiany warunków w dowolnej chwili. Jeśli uczestnik nie zaakceptuje zmian, może anulować swoje zgłoszenie, przesyłając wiadomość e-mail na adres info@benq-promotion.com .


Załącznik:

Produkty objęte promocją i wysokości zwrotów:

Model Wartość zwrotu
W2700 400 zł
W1720 200 zł
TK800M 200 zł
GV1 120 zł

Sprzedawcy uczestniczący w promocji:

Obszar promocji:

 • Austria
 • Belgium
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Italy
 • Luxembourgh
 • Netherlands
 • Norway
 • Poland
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • United Kingdom